o nás

Jsme projekční kancelář zabývající se statikou staveb a navrhováním konstrukcí. Hlavní náplní naší činnosti je vypracování statických výpočtů, statických posudků a projektů nosných konstrukcí zejména pozemních staveb v oblasti bytové, občanské i průmyslové investiční výstavby. Konstrukce navrhujeme od koncepčního řešení architektonické studie, přes všechny stupně projektové přípravy až po realizační a dodavatelskou výrobní dokumentaci. Vždy se snažíme, aby výsledkem naší práce byla bezpečná a hospodárně navržená konstrukce, která splňuje platné normy a kritéria.

Našimi klienty jsou architektonické a stavebně projekční ateliéry, dodavatelé staveb, ale i jednotliví soukromí investoři a drobní stavebníci. Převážnou část našich referencí představují konstrukce železobetonové, naše návrhy jsme ale schopni realizovat ve všech materiálových variacích jako konstrukce betonové a zděné, ocelové a ocelobetonové konstrukce, dřevěné konstrukce, případně jejich kombinací jako konstrukce spřažené. Nabízíme komplexní projektové a poradenské služby v oblasti navrhování nosných konstrukcí.

služby

Konzultační a poradenská činnost

Konzultace se statikem jsou vhodné zejména při počátečním návrhu stavby, kdy je potřeba stanovit základní koncepci nosného systému a empiricky navrhnout průřezy a dimenze hlavních nosných prvků konstrukce. Poradenství statika může využít architekt nebo i samotný stavebník při posuzování investičního záměru nebo vyhodnocení studie proveditelnosti. Nejčastěji se s poradenstvím setkáváme ve fázi studie a přípravy stavby pro územní řízení, kde stavbu společně s klientem definujeme pro všechny následující stupně projektové přípravy. Vždy je naší snahou s klientem udržet vzájemnou spolupráci od prvotní studie, přes všechny stupně přípravy až ke konečné realizaci a poskytnou tak našim klientům kompletní projektový servis.

S žádostí o konzultaci či radu se na nás můžete obrátit vždy, potřebujete-li služby specialisty z oboru navrhování konstrukcí a statiky staveb, např. řešíte-li viditelné poruchy na nosné konstrukci jako trhliny, průhyby či jiné deformace, potřebujete-li navrhnout např. základy, krov, stropní desku či jen posoudit překlady nad otvory v nosném zdivu apod.

Při realizaci stavby můžeme vypracovat audit konstrukční části prováděcího projektu, provést jeho nezávislou kontrolu, případně optimalizovat návrh nosné konstrukce např. s ohledem na hospodárnost a spolehlivost. Na základě této revize můžeme posléze vyhotovit technologickou úpravu realizační, výrobní nebo dílenské dokumentace konstrukce pro specializovaného dodavatele.

sbalit....

Statické výpočty

Statický výpočet se provádí za účelem prokázání únosnosti, stability, mechanické nebo požární odolnosti a použitelnosti nosné konstrukce, její části, či dílčích prvků. Jako samostatný dokument slouží pro návrh dimenzí nosné konstrukce stavby a ve většině případů je součástí projektu stavebně - konstrukčního řešení. Při zpracování statického výpočtu zohledňujeme základní principy stavební mechaniky, které vhodně kombinujeme s moderními výpočtovými programy. Kvalita statického výpočtu závisí na správné interpretaci navrhované konstrukce a jejím převedení na tzv. statické schéma, základním měřítkem pro posouzení kvality výpočtu je jeho přehlednost a nezávislá kontrolovatelnost.

Ve stupni projektu pro územní rozhodnutí nabízíme posouzení architektonické studie, navržení základního konstrukčního řešení stavby a stanovení vhodného způsobu založení objektu vzhledem ke konkrétním podmínkám dané lokality.

Ve stupni projektu pro stavební povolení vypracujeme podrobnější statický výpočet, který stanoví rozměry a dimenze hlavních nosných prvků včetně základů, posoudíme stabilitu a mechanickou odolnost konstrukce.

Ve stupni projektu pro provedení stavby zhotovíme podrobný statický výpočet s dimenzováním veškerých prvků nosné konstrukce včetně návrhu a posouzení detailů, styčníků, spojů a souvisejících podrobností.

sbalit....

Statické posudky

Statickým posudkem popisujeme stávající stav objektu nebo konstrukce na základě odborné prohlídky objektu místním šetřením statika. Prohlídkou určíme původ vzniku případných poruch a škod. Příčiny statických poruch (např. trhlin, nadměrných deformací apod.) zdokumentujeme, zevrubně popíšeme a navrhneme ekonomické řešení pro jejich zajištění nebo sanaci. V případě, že příčiny poruch nejsou z vizuální prohlídky zřejmé, navrhneme další postup pro jejich odhalení (např. provedení sond, osazení sádrových terčů, provedení materiálových zkoušek apod.).

Důležitým podkladem pro vypracování statického posudku je původní projektová dokumentace a znalost historie objektu (stáří stavby, změny v účelu užívání, informace o provedených stavebních úpravách, přestavbách, rekonstrukcích, bourání apod.). V případě, kdy není dostupná původní projektová dokumentace, je nutné přistoupit ke stavebně - technickému průzkumu a zaměření stávajících konstrukcí stavby. Kvalitně provedený stavební průzkum je podkladem pro další statický výpočet, který umožní splnit požadavky investora.

Statický posudek je nutný v případě, že jej vyžaduje Stavební úřad, dále je jeho vyhotovení vhodné při těchto situacích:

 • zhodnocení stávajícího stavu nosných konstrukcí budov s ohledem na uvažovanou rekonstrukci, nástavbu nebo přestavbu
 • zhodnocení staveb ve špatném nebo havarijním stavu s ohledem na další využití (rekonstrukce, demolice, zajištění a sanace)
 • vznik statických poruch (např. trhliny ve zdech, příčkách či stropech) a nadměrných deformací nosné konstrukce (např. průhyby, posuvy, naklonění apod.)
 • dodatečné přitížení nosných konstrukcí (stěn, sloupů, stropů, průvlaků atd.)
 • změna v užívání stavby, její části či prostoru (tzn. změny při využití ploch jako např. obytná na skladovou apod.)
 • posouzení stávajících konstrukcí přepočtem dle platných evropských norem tzv. Eurocode (např. posouzení střech a krovů proti zatížení sněhem)
sbalit....

Projektová činnost

Stavebně - konstrukční řešení, tzv. projekt statiky, je nedílnou součástí komplexní projektové dokumentace stavby jako celku. Vypracování kvalitní projektové dokumentace je jednou z našich hlavních činností. Vždy se snažíme o ekonomicky hospodárný a bezpečný návrh nosné konstrukce, který splňuje platné normy a stanovená kritéria. Projekty stavebně - konstrukčního řešení vyhotovujeme ve všech stupních projektové přípravy v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č.499/2006 Sb. ve znění novely č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb. Ve fázi realizace stavby vypracujeme dodavatelskou tzv. výrobně - technickou dokumentaci konstrukce, tj. výkresy tvaru, schémata či výkresy výztuže železobetonových konstrukcí, dílenské výkresy ocelových konstrukcí, dřevěných konstrukcí a prefabrikovaných železobetonových konstrukcí, výkresy sestav a skladeb montážní dokumentace včetně prováděcích detailů.

Vypracujeme pro Vás projekt stavebně - konstrukčního řešení stavby ve všech stupních projektové přípravy:

 • projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)
 • projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)
 • projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS)
 • dokumentace změny stavby před dokončením (ZSPD)
 • výrobní dokumentace: dílenská dokumentace, montážní dokumentace
 • dokumentace skutečného provedení stavby (pasport stavby)
sbalit....

Autorský dozor

U všech realizačních projektů nabízíme výkon autorského dozoru nad prováděním konstrukce stavby v souladu s vydanou a schválenou projektovou dokumentací. Autorský dozor vykonává zhotovitel projektové dokumentace na základě smluvního vztahu s investorem. Hlavní náplň výkonu autorského dozoru:

 • kontrola zda se stavba provádí podle schválené dokumentace a zda se dodržují podmínky stavebního povolení
 • poskytování pracovníkům dodavatele stavby konzultace ke zpracované projektové dokumentaci
 • posuzování a schvalování návrhů na změny oproti schválené dokumentaci
 • v případě rekonstrukcí nebo úprav stávajících staveb, kdy nelze v mnoha případech postihnout veškeré aspekty stavby, poskytuje autorský dozor případná rozhodnutí a návrhy řešení těchto projektem nepředpokládaných situací
sbalit....

kontakt

Kancelář Krnov:

Chářovská 784/81
794 01 Krnov

Kancelář Brno:

Botanická 834/56
602 00 Brno +420 773 648 737 info@statikakrnov.cz